Brukarrevision

Vad är en brukarstyrd brukarrevision?
En brukarstyrd brukarrevision är en granskning av en enhet eller verksamhet som ger vård, stöd eller service till personer med psykiska funktionshinder, som utförs av brukare och/eller närstående.

 

Vad är syftet med en brukarrevision?
Syftet med en brukarstyrd brukarrevision är att förbättra kvalitén i den vård och omsorg som är föremål för revision och här spelar brukarna en nyckelroll. Personer med egen erfarenhet av vård och omsorg besitter dels stor kunskap och erfarenhet om verksamheten, dels har de ett unikt inifrån-perspektiv. Denna kunskapsresurs utgör en riklig förbättringspotential för verksamheten.

I brukarrevisionen lyfts både brukarnas och brukarrevisorernas unika erfarenhet upp som en stor tillgång. Brukarna har kunskap om den aktuella verksamheten och brukarrevisorerna kan, i och med sin egen erfarenhet, utforma relevanta intervjufrågor, intervjua brukarna i ett jämbördigt möte och ställa bra följdfrågor.

Revisorernas egen erfarenhet är ett viktigt inslag i intervjuförfarandet eftersom det skapar en trovärdighet i mötet med brukarna som skall intervjuas kring frågor som kan upplevas känsliga och svåra att prata om.

 

Varför en brukarrevision?
Brukarrevisioner görs för verksamhetens skull, för de aktuella brukarnas skull och för framtida brukares skull. En brukarstyrd brukarrevision är verklighetsförankrad och förbättringsinriktad och bidrar till utveckling och förståelse hos den aktuella verksamheten.

Genom att tillfråga brukarna och basera förbättringsarbetet utifrån deras svar känner brukarna sig uppskattade och sedda, vilket leder till ett ökat förtroende för verksamheten och ett bättre vård-/boende-/arbetsklimat. Utvecklingsarbetet kommer naturligtvis även framtida brukare till gagn. När verksamheter förbättras på det här viset ökar även förtroendet för vården och omsorgen i stort.

Eftersom brukarna garanteras anonymitet i förhållande till både kommunen och hälso- och sjukvården kan det även upplevas lättare att framföra sin kritik utan rädsla för att drabbas av repressalier. En brukarrevision kompletterar den vanliga verksamhetsuppföljningen som sker i verksamheten. Svaren blir mer rättvisande och förbättringsområden kan fångas upp samtidigt som personalen stärks av den positiva feedback som lyfts fram.

 


Uppdrag
Under 2015 genomförde NSPH Blekinge ett pilotförsök kring en brukarstyrd brukarrevision. Detta försök innebar att brukarrevisorerna genomförde revisionen samtidigt som de genomgick sin utbildning. Deltagarna gick igenom hela processen från planering – framställning – genomförande – sammanställning – presentation – utvärdering och slutprodukt under utbildningen och revisionens gång.

Det område som detta pilotförsöket utvärderade var upplevelse av Samordnad individuell plan (Sip) inom beroendeenheten i Blekinge.

Den andra revisionen som utfördes under 2015 var en uppföljning och kvalitetskontroll av informationen på kommunernas och landstingets webbsidor om vart barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer kan vända sig med olika problem.


Rapporter

Brukarstyrd brukarrevision Blekinge – SIP

Brukarstyrd brukarrevision Blekinge – Uppföljning och kvalitetskontroll av informationen på kommunernas och landstingets webbsidor


Vill du veta mer om brukarstyrd brukarrevision?
Kontakt:
Anita Sjödahl, ordförande NSPH Blekinge
anita.sjodahl@nsphblekinge.se