Hjärnkoll

Psykiska olikheter – lika rättigheter

Hjärnkoll är en nationell kampanj som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Motorn i kampanjen är över 340 personer i Sverige som berättar om sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa.

I Blekinge har vi ca 10 aktiva ambassadörer. Hjärnkoll drivs gemensamt av myndigheten Handisam (som från 1 maj byter namn till Myndigheten för delaktighet) och nätverket Nationell Samverkan för psykisk hälsa (NSPH).

hjarnkoll

Tre av fyra i Sverige har erfarenhet av psykisk ohälsa. Antingen egen erfarenhet eller som anhörig. Frågor om psykisk ohälsa är därför frågor som berör oss alla, mer eller mindre. Trots detta finns det många rädslor och fördomar kring psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa är idag den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Ändå saknar varannan arbetsplats ett förebyggande arbete för att främja den psykiska hälsan på arbetsplatsen. Lika ofta saknas skriftliga rutiner för hur cheferna ska agera när en medarbetare får problem med sin psykiska hälsa.

Genom Hjärnkolls befolkningsundersökningar vet vi att denna fråga sannolikt hänger ihop med att sju av tio chefer underskattar förekomsten av psykisk ohälsa. Hjärnkolls ambassadörer föreläser på olika arbetsplatser för att bidra till öppnare samtal och mer kunskap. Föreläsningarna blir på så sätt en del i ett förebyggande arbete med fokus på att skapa ett öppnare arbetsklimat där det går att prata om psykisk hälsa, och där den som upplevt psykisk ohälsa inte blir bedömd som mindre kapabel. Fler och fler av ambassadörerna håller även fortbildningar för chefer och skyddsombud utifrån Hjärnkolls konkreta handledningsmaterial ”Så gör du som chef” och ”Så gör du som kollega”.


Likvärdig vård är en grundbult i den svenska demokratin, men diskriminerande attityder får negativa konsekvenser för behandling och möjligheter till delaktighet i den egna vården. Hjärnkolls ambassadörer föreläser ofta för vårdpersonalen i Sverige och bidrar på så sätt till en kvalitetssäkring. Förutom föreläsningar om vård och tvångsvård kan ambassadörerna hålla i etikcaféer. Det finns också ett antal ambassadörer som föreläser utifrån att vara anhöriga och närstående.


Förändra Attityder
program för att öka kunskapen om och förändra attityder
till psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.


För mer information kontakta:

Sonny Wåhlstedt, kampanjledare för Hjärnkollsuppdraget i Västra Götaland.
Tel: 0704-59 91 15, e-post: sonny@nsphig.se

Anita Sjödahl, ansvarig för bokning av ambassadörer i Blekinge.
Tel: , e-post: anita.sjodahl@nsphblekinge.se