Litteratur

Samordna rehabiliteringen
– Stöd till utveckling av arbetsinriktad rehabilitering för personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Skriften är gemensamt framtagen av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, SKL och Socialstyrelsen i syfte att stödja en utveckling och förbättring av lokal samverkan runt personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning. Den riktar sig främst till personal och ansvariga beslutsfattare.

Samordna rehabiliteringen

Ladda ner som pdf eller beställ från Socialstyrelsen


Psykiatri för baspersonal

Boken förmedlar såväl vetenskaplig som praktisk kunskap, och ger också en djupare förståelse för personer med psykiska funktionshinder. Några av de ämnen som tas upp är återhämtning, etik, stigmatisering, tvångsvård, sysselsättning, hjälpmedel, samsjuklighet och case manage­ment. Boken innehåller också kapitel om skötares och boendestödjares yrkesroller samt inblick i brukarens/patientens upplevelser. I boken finns en tydlig studieanvisning med diskussionsfrågor kopplade till respektive kapitel.
Det gör boken lämplig att studera i grupp på arbetsplatsen för att på så sätt höja kompeten­snivån och kvaliteten.

Författare Ingemar Ljungqvist, Håkan Jenner m.fl. (red.) Gothia förlag 2009. ISBN: 978-91-7205-684-8

baspersonal


Så vill vi ha det – Rapport 2006 från Nationell psykiatrisamordning.

Den här skriften som redovisar patient-, brukar- och anhörignätverkets krav på framtida vård, stöd och behandling inom psykiatriområdet kom till i samband med Psykiatriutredningen under ledning av Anders Milton.

savillvihadet

Skriften finns endast som PDF-fil för nedladdning från NSPH


Kunskap Att Hämta – brukarmedverkan för en bättre psykiatri
Beställ boken som ger inspiration och idéer om medverkan av patienter, brukare och anhöriga inom psykiatri och socialtjänst. Kunskap att hämta vill underlätta steget från tanke till handling. Inflytandeprocessens olika nivåer skildras i ett nationellt perspektiv.
Politiker, chefer, forskare samt representanter för patienter, brukare och anhöriga delar med sig av sina erfarenheter.
Pionjärer berättar om hur modeller och metoder vuxit fram ur en faktiskt verklighet.
Reportage och intervjuer varvas med faktatexter och konkreta råd. Boken vänder sig till professionen, politiker, studenter och alla som vill öka sina kunskaper.

Kunskap att hämta

Beställ från NSPH***